Globalgoals.jpg

Hållbarhet & Uppförandekod

Hållbarhet

Vi vill aktivt vara med och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle och ser att flera av våra lösningar möjliggör övergången.

Vi jobbar dagligen med att på olika sätt hjälpa kunder att hitta de bästa och mest hållbara tekniklösningar. Värde skapas när vi möjliggör olika samhällsvinster, till exempel elektrifieringen av arbetsmaskiner, energieffektiv industriell automation, medicinteknik och produktion av förnyelsebar energi. 

SCN stödjer de tio grundläggande principerna inom Global Compact samt utgår ifrån internationella grundläggande konventioner både i vår interna uppförandekod och uppförandekoden för våra leverantörer.

 

SCN stödjer FN:s agenda 2030.

 Vi följer vår utveckling mot Agenda 2030 genom årliga mätningar av våra produkter och lösningar som bidrar positivt till utvecklingen av FN globala hållbarhetsmål.

 

De globala målen vi har störst positiv påverkan är:

3) Våra hårdvarulösningar inom röntgenmaskiner, scanners och operationsutrustning är några exempel hur SCN arbetar med att säkra tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård.

7) SCN erbjuder elektronisk teknologi för produktion och distribution av el som är nyckelkomponenter i det växande behovet av förnyelsebar energi och utbyggnaden av stamnätet. 

9) SCNs energieffektiva och tillförlitliga lösningar inom industriell automation samt elektrifieringen av arbetsmaskiner och fordon bidrar till att uppgradera industri för ökad hållbarhet.

 

Miljö & Samhälle

Precis som de flesta verksamheter har även SCN en påverkan på miljön, samhället och ekonomin. Vi mäter och rapporterar kontinuerligt denna påverkan genom mätetal för personal, leverantörer och CO2 utifrån Green House Gas Protocol Scope 1, 2 och 3.

SCN är även en del av Addtechs rapportering för Climate Disclosure Project (CDP) och de höga rapporteringskraven. 

SCNs största miljöpåverkan ligger i transporter av gods (Scope 3) och vi arbetar för att effektivisera transporter samt flytta till mer koldioxidsnåla alternativ tillsammans med våra affärspartners. Tillsammans med vårt arbete kring ISO 14001 och vår hållbarhetsstrategi arbetar vi för att nå våra mätbara och tidsatta mål. 

Vi arbetar för god affärsetik, mångfald och lika förutsättning för alla våra anställda i linje med vår uppförandekod. Vi ser våra anställda som vår största tillgång och därför är personlig utveckling och god arbetsmiljö och hälsa essentiellt. 

 

Leverantörer

Våra väl utvalda partners är ofta specialiserade aktörer som själva arbetar inom resurseffektivitet, klimatpåverkan samt att främja goda arbetsvillkor och ansvarsfull produktion. 

Att arbeta för en hållbar leverantörskedja är viktigt för att såväl leverera värde till våra kunder som att bidra till en hållbar utveckling.

Utgångspunkten för samarbetet med leverantörer är vår uppförandekod för leverantörer som samtliga leverantörer signerar när ett samarbete ingås. Genom uppförandekoden arbetar vi för att minikraven i vår kod uppfylls inom områden som till exempel: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, likabehandling, anti-korruption och miljö.

Vi arbetar även med strukturerade leverantörsuppföljning och riskanalys där REACH, RoHS, konfliktmineral och annan hållbarhetsdata samlas in.

 

Läs mer om hur Addtech och vår grupp arbetar med hållbarhet här. 

Hållbarhet Addtech 

 

Visselblåsarfunktion

SCN strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av vår verksamhet.

Genom Addtech erbjuder SCN därför en visselblåsartjänst som kan användas för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. Följ länken nedan för att komma till Addtechs länk till en extern partner som garanterar anonymitet.

Visselblåsarfunktion 

 

Uppförandekod

Uppe till höger kan du ladda ner SCNs uppförandekod.