Vinter.jpg

Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder och partners är vi starkt engagerade i att vara med och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Vi arbetar dagligen med att på olika sätt hjälpa kunder att hitta de bästa och mest hållbara tekniklösningarna. Värde skapas när vi möjliggör olika samhällsvinster, till exempel elektrifieringen av arbetsmaskiner, energieffektiv industriell automation, medicinteknik och produktion av förnyelsebar energi.

Som en del av Addtech följer vi även koncernens arbete inom hållbarhet, där vi har en nära och konstruktiv dialog. Läs mer om hur Addtech arbetar med hållbarhet här.

 

För oss är miljö och kvalitet viktigt, vi är därför mycket stolta över att vi erhållit ISO 9001- samt  ISO14001-certifikat.

 

FI ISO 9001 ISO 14001_hires_100.jpg     

 

Hållbarhetsmål

Varför är kvalitet och hållbarhet viktigt? SCN ser det som affärsmässigt avgörande för att vårt företag ska förbli en nyckelleverantör i framtiden. Genom att vi mäter våra hållbarhetsmål hjälper det oss att prioritera och välja hållbara verksamheter att samarbeta med. 

 

Sänka CO₂ utsläpp

Vårt mål är att sänka CO₂ utsläppen med 50% till 2030. Vår största miljöpåverkan är frakter och därför har vi ett aktivt samarbete med våra fraktbolag och väljer gröna frakter.

FNmålen_549x366.jpg

Bidra till FN:s hållbarhetsmål

2030 ska samtliga våra affärer ingå i något av FN målen. Det innebär att vi tillsammans med våra kunder aktivt arbetar mot hållbara produkter och projekt. De FN-mål som SCN har störst påverkan på är följande:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Våra hårdvarulösningar inom medicinteknik och operationsutrustning är några exempel hur SCN arbetar med att säkra tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla. Vi har kunder inom vatten och avloppsrening, mätning av grundvatten och återbruk av vatten inom industrin.

Mål 7: Hållbar energi för alla. SCN erbjuder elektronisk teknologi för produktion och distribution av el som är nyckelkomponenter i det växande behovet av förnyelsebar energi och utbyggnaden av stamnätet.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. SCN:s energieffektiva och tillförlitliga lösningar inom industriell automation samt elektrifieringen av arbetsmaskiner och fordon bidrar till att uppgradera industrin för ökad hållbarhet.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. SCN arbetar aktivt inom flera områden för att minska industrins påverkan på miljön, till exempel med energieffektivare maskin- och motorstyrningar.

Mål 15: Hav och marina resurser. På SCN arbetar vi med elektrifiering av dieselfartyg och färjor. Ökad elektrifiering av fartyg kommer starkt bidra till en mer hållbar sjöfart och dessutom bidra till Sveriges ambition att vara oberoende av fossila bränslen 2045.

 

 

Leverantörer

Våra väl valda partners är ofta specialiserade aktörer som själva arbetar inom resurseffektivitet, klimatpåverkan samt att främja goda arbetsvillkor och ansvarsfull produktion. Att arbeta för en hållbar leverantörskedja är viktigt för att leverera värde till våra kunder och för att bidra till en hållbar utveckling. För att säkerställa att våra partners uppfyller våra höga krav behöver de uppfylla och skriva under vår ”uppförande kod för leverantörer” innan de blir godkända partners. Genom uppförandekoden arbetar vi för att minikraven i vår kod uppfylls inom områden som till exempel: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, likabehandling, anti-korruption och miljö.

 

csm-shutterstock-manniskor-8ee32113eb_16_9.jpg

Uppförandekod

I vår uppförandekod sammanfattar vi hur vi alla ska agera för att bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt vis. Addtechs decentraliserade organisation bygger på frihet under ansvar, samtidigt som alla medarbetare har en gemensam grund att stå på så att det blir lättare för var och en att ta ansvar. Längst upp på sidan till höger kan du läsa mer och ladda ner SCN:s uppförandekod, vår interna uppförandekod samt uppförandekoden för våra leverantörer.

 

Visselblåsarfunktion

SCN strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av vår verksamhet. Genom Addtech erbjuder SCN därför en visselblåsartjänst som kan användas för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. Följ länken nedan för att komma till Addtechs länk till en extern partner som garanterar anonymitet.

Visselblåsarfunktion